Politika jakosti

FEST OSTRAVA s.r.o. jako společnost působící v oblasti bytové, občanské a průmyslové výstavby, včetně rekonstrukcí, usiluje o získání nových a udržení stávajících zákazníků neustálým uspokojováním jejich potřeb kvalitními produkty a službami. Strategií společnosti je minimalizovat možné negativní dopady na životní prostředí a zdraví a proto se vedení společnosti rozhodlo pro využívání integrovaného systému řízení podle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Základním cílem společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků a zainteresovaných stran, ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost. Tohoto cíle je možno dosáhnout plánovitým a soustavným zvyšováním úrovně námi poskytovaných produktů a služeb prostřednictvím neustálého zlepšování všech identifikovaných procesů společnosti. Produkty a služby v oblasti působení naší společnosti mohou mít vliv na životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

Pro úspěšné udržování a zlepšování integrovaného systému řízení je stanovena následující politika obsahující závazky vedení i zaměstnanců společnosti:

  1. Vedení společnosti identifikovalo v rámci kontextu organizace všechny zainteresované strany, interní a externí aspekty, vyhodnotilo jejich významnost a tyto jsou předmětem dalšího zlepšování.
  2. Veškeré naše snažení zaměřujeme na poskytování produktů a služeb jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými požadavky a předpisy.
  3. Protože naše produkty a služby mohou být jen tak kvalitní, jako lidé kteří je realizují a produkty, které do nich vstupují, klademe velký důraz na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a realizované zakázky.
  4. Usilujeme o dosažení stabilních kvalitativních parametrů, maximální pružnost při realizaci zakázek a o vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti a kvality. Odpovědnou a kvalitní činnosti celé společnosti chceme získat a dále rozšiřovat základní skupinu stále budované struktury zákazníků.
  5. Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Společnost si váží tohoto bohatství a klade velký důraz na výběr pracovníků a všestranně podporuje zvyšování jejich odborné způsobilosti plánovaným vzděláváním.
  6. Dodržování všech závazných požadavků a předpisů, zvláště pak vztahujících se k ochraně životního prostředí a k ochraně zdraví a bezpečnosti je základem nepřetržitého zlepšování integrovaného systému řízení.
  7. Neustálé zlepšování, předcházení znečišťování životního prostředí a vzniku havárií, prevence vzniku úrazů nejsou pro nás jen prázdnými pojmy, ale spolu s preferováním investic do technologií s příznivým dopadem na životní prostředí a ochranu zdraví a bezpečnosti patří mezi základní priority vedení společnosti.

Vedení společnosti odpovídá za udržování a rozvoj integrovaného systému řízení, za identifikaci a vyhodnocení interních a externích aspektů, za dosažení cílů a za ověřování systému řízení pravidelnými prověrkami. Tato politika je veřejným dokumentem a tvoří součást prezentace naší společnosti na veřejnosti. Vedení společnosti podporuje stanovenou politiku a je přesvědčeno o její správnosti.

V Ostravě, dne 15. ledna 2018

 

politika-qms-ems-smbozp-2018.pdf